درس آمارواحتمالات مهندسی

امتحان پايان ترم رشته برق موسسه غيرانتفاعي اترك

سلام دوستان. نمرات امتحان پایان ترم  شما رشته برق  به صورت زیر است. آقايان حصاري  - رمضاني مهرباني و يوسف زادگان  شما به ترتيب بالاترين نمرات كلاس را كسب نموده ايد. موفق باشید.

شماره دانشجويي

میان ترم( از 14 نمره )

89204025

11.5

90204083

3

90204088

8.5

90204085

2.25

90204059

9.5

89204028

6

89204033

13

90204086

4

90204082

9

89204065

8.5

90204081

2

90204080

11.25

90204084

4

90204009

5

90204087

7

90204079

9.5

89204072

11.75

90204052

10

89204055

12

89204032

12

90204075

7.5

89204048

13.25

89204052

3

89204011

6

89204018

9.25

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 7:35  توسط احمد وجدانی  | 

امتحان پايان ترم رشته كامپيوترموسسه غيرانتفاعي اترك

سلام دوستان. نمرات امتحان پایان ترم  شما ( رشته كامپيوتر ) به صورت زیر است.  خانمها سليمي چيتگر و سليماني فرد  شما به ترتیب بالاترین نمرات کلاس را بدست آورده اید. موفق باشید.

شماره دانشجويي

میان ترم( از20 نمره )

89210103

5

89210210

5

89210080

2

90210082

8

90210083

15.5

89210086

7

90210084

9

90210080

2.5

90210090

2

90210088

5

90210031

7

90210089

14.5

90210023

7

90210041

1.5

89210085

11

90210086

غايب

90210029

5.5

90210063

12

90210033

10.5

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ساعت 12:42  توسط احمد وجدانی  |